การอบร?> หลักสูตรการอบร?
หลักสูตรการอบร?/strong>


SMCT P1-Introduction to practical pneumatic


สำหรับ : ช่างเทคนิค, วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, กำหนดขนา?และการบำรุงรักษา
และควบคุมระบบนิวแมติกส?br />
เนื้อหาหลักสูต?

1. คุณสมบัติของลมอัดและการนำไปใช้งา?/span>
2. พื้นฐานนิวแมติกส?/span>
3. ทฤษฎีลมอัด
4. การผลิตและการเตรียมลมอัด การเดินท่อลมอั?/span>
5. โครงสร้างและหลักการทำงานของกระบอกลมและวาล์วควบคุ?
6. อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ
7. สัญลักษณ?มาตราฐาน ISO1219/5599
8. อ่านและออกแบบควบคุ?
9. แบบฝึกหัดและการแก้ปัญห?/span>

SMCT EP1-Introduction to practical electro-pneumatic

สำหรับ :
ช่างเทคนิค, วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษาและใช้ควบคุ?
ระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้?strong>

เนื้อหาหลักสูต?

1. ความประหยัดสำหรับการใช้งานและเทคนิคของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้?/span>
2. ทฤษฎีพื้นฐานนิวแมติกส์ไฟฟ้?
3. โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้?/span>
4. สัญลักษณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า DIN ISO 1219 และแลดเดอร์ไดอะแกร?/td>
5. การอ่านและวงจรการออกแบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า ปฏิบัติการต่อวงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้า
6. ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานนิวแมติกส์ไฟฟ้?/td>
7. แบบทดสอบและการแก้ปัญหา

SMCT PLC1-Programmable logic controller

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษ?และการแก้ปัญหาในการใช้งานพีแอลซีได?br />
เนื้อหาหลักสูต?

1. ความเป็นมาในการพัฒนา PLC
2. ทฤษฎีพื้นฐานพื้นฐานการใช้พีแอลซี โครงสร้างของ PLC
3. การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ขอ?PLC
4. อุปกรณ์อินพุทและเอาพุท อุปกรณ์สำหรับการโปรแกรมและใช้งานพีแอลซ?/span>
5. ลำดับและความสำคัญในการควบคุม
6. การเขียนโปรแกร?Ladder
7. ตัวตั้งเวลาและการใช้งานเคาน์เตอร?/span>
8. การเลือก PLC
9. ภาคปฏิบัติการใช้งานพีแอลซีกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ แบบฝึกหัดกับการต่อใช้งานรวมการแก้ปัญหา

CAPs-Compressed air purification system

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษ?และการแก้ปัญหาระบบในการควบคุมลมอัดได?br />
เนื้อหาหลักสูต?

1. ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับลมอัดต่ออุปกรณ์นิวแมติกส?/td>
2. ทฤษฎีลมอัด และการเตรียมลมอั?/td>
3. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ และการติดตั้งลมอัด
4. การเดินระบบท่อลมอั?และระบบน้ำทิ้งในระบบลมอั?/td>
5. ส่วนควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภั?/td>
6. การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบลมอัด

SMCT ES1-Energy saving

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษ?แผนกผลิตและบริการลมอัดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูต?

1. หลักการของระบบนิวเมติก (SMC - P1) ทฤษฎีของนิวแมติกพื้นฐานที่มีความสำคั?/td>
2. ขั้นตอนและนวตกรรมทางด้านนิวแมติกส์ในการนำมาปรับปรุงการประหยัดพลังงานในการผลิตปัจจุบั?/td>
3. นวัตกรรมนิวเมติกในการปรับปรุงผลิตภาพ หลักการประหยัดพลังงานและการคำนวณ ข้อมูล
  แฟกซ์เตอร์ต่าง?ที่สำคัญและนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงา?การเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงา?/td>
4. ภาคปฏิบัติและทดลองแผงสาธิต เรื่องการวัด การทดสอบ ข้อมูลเชิงลึกในการประหยัดพลังงาน
  และนวัตกรรมอื่??/td>
5. สรุป

SMCT VT1-Industrial Vacuum technology

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษ?และการแก้ปัญหาในการควบคุมระบบสุญญากาศได้

1. บทนำของเทคโนโลยีระบบสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน
2. ทฤษฎีสุญญากา?/td>
3. ปั๊มสุญญากาศและระบบสุญญากาศแบบหัวฉีด
4. เครื่องกำเนิดสุญญากาศแบบใช้ลมอัดและการเลือกใช้อุปกรณ?/td>
5. การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์สุญญากาศ
6. การเลือกขนาดหัวฉีดและการเลือกขนาดของตัวยางดู?/td>
7. การออกแบบระบบสุญญากาศและวงจรสุญญากาศ
8. แบบปฏิบัติและและปัญห?/td>
   
สนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อคุณ พงษ์ศักดิ์
โทรศัพท์ : 0-2019-5656 ต่?513 หรือมือถือ : 088-805-8018
sal-pongsak.a@mail.smcthai. empire777 pantip www.10vxi.asia
empire777 pantip
 
บริษัท เอ?เอ็ม.ซี.(ประเทศไท? จำกั? : 134/6 หมู่ 5, ? ติวานนท์. ?บางกะด??เมือ??ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าช?:
empire777 pantip sitemap empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip